OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

„Too Tasty to Waste It“

Sadržaj:

 1. Uvod i podaci o platformi
 2. Definicije
 3. Uslovi korišćenje platforme
 4. Registracija korisnika
 5. Informacije o proizvodima
 6. Poručivanje proizvoda
 7. Način plaćanja
 8. Izjava o konverziji
 9. Preuzimanje proizvoda
 10. Odustanak o kupovine i uslovi povrata proizvoda
 11. Odgovornost za saobraznost proizvoda
 12. Reklamacije Korisnika
 13. Zaštita autorskog i srodnih prava
 14. Zabrana zloupotrebe platforme
 15. Poruke iz oblasti oglašavanja i recenzije korisnika
 16. Rešavanje sporova
 17. Zaštita podataka o ličnosti
 18. Važenje i izmena Opštih uslova korišćenja

1. UVOD I PODACI O PLATFORMI

Poštovani potrošači, dobrodošli na platformu „Too Tasty to Waste It“ čiji zadatak i cilj predstavlja podizanje svesti o ogromnim količinama hrane, i drugih viškova proizvoda koja zbog pogrešnog i neefikasnog sistema distribucije ne pronalazi svoj put do potrošača, te posebno o uticaju ovakvog postupanja potrošača i svih ranijih učesnika u proizvodnji, pripremi i distribuciji na efikasnost privrede i posledično drastični uticaj na klimatske promene što je konstatovano izveštajima Programa za očuvanje životne sredine Ujedinjenih nacija.   

Stoga je naš zadatak smanjenje bacanja hrane i drugih proizvoda tako što ćemo isti višak proizvoda kojim raspolažu naši Partneri, putem naše platforme učiniti dostupnim krajnjim Korisnicima odnosno potrošačima.

Skrećemo Vam pažnju da se odredbe ovih uslova korišćenja odnose se na svaku rezervaciju i prodaju Proizvoda koji se sprovode putem našeg veb-portala ili aplikacija (u daljem tekstu: “Platforma”) te da korišćenjem naših usluga, pristajete na ove Opšte uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre korišćenja naših usluga. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima, molimo Vas da ne koristite naše usluge. Ovi Uslovi se primenjuju na bilo koje korišćenje usluga i na Ugovore o kupoprodaji zaključene uz posredovanje naše platforme i navedenim postupanjem saglašavate se sa ovim Uslovima i informacijama te potvrđujete da ste ih pročitali i razumeli, te da ste sa u celosti saglasni da se isti predstavljaju sastavni deo ugovora o kupoprodaji između Vas kao korisnika usluge i Partnera platforme.

Politika zaštite privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i kolačića, koja je dostupna u svakom trenutku na Platformi, biće automatski prihvaćena sa prihvatanjem ovih Uslova.

Platforma je posrednik u prodaji proizvoda između potrošača i partnera, te poručivanjem proizvoda putem Platforme, potrošač zaključuje ugovor i stupa u kupoprodajni odnos sa Partnerom platforme.

Platforma ni na koji način ne proizvodi, prodaje, kupuje, skladišti, priprema, proizvodi, obrađuje, obeležava, pakuje, isporučuje ili rukuje Proizvodima. Platforma nema odgovornost za ispunjenje ugovornih obaveza prema Kupcu u vezi sa Proizvodima, uključujući proizvodnju, prodaju, kupovinu, skladištenje, pripremu, proizvodnju, preradu, obeležavanje, isporuku, kvalitet, sastojke, alergene ili rukovanje proizvodima, kao i poštovanje važećeg zakonodavstva, uključujući i poštovanje gore navedenog, osim ako nije izričito navedena kao proizvođač ili prodavac proizvoda.

Korišćenje platforme dozvoljeno isključivo fizičkim licima kao krajnjim korisnicima, te je izričito zabranjeno korišćenje platforme radi kupovine proizvoda od strane pravnih lica i preduzetnika sa namerom daljeg prometovanja.

Kupovina putem Platforme predstavlja zaključenje ugovora o kupoprodaji na daljinu sa Partnerom Platforme.

KONTAKT PODACI:

Platforma „Too Tasty to Waste It“, je u vlasništvu privrednog društva ANTECH CONSULTING DOO PETROVARADIN, ul. Bukovački put br. 63, 21131 Petrovaradin, Srbija, Matični broj: 21737445, PIB: 112778768, OGRANAK „TOO TASTY TO WASTE IT“, šifra i naziv delatnosti: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, e-mail: [email protected], web: www.tootastytowasteit.com; tel: +381 66 212311; registrovana pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

2. DEFINICIJE

„Platforma“ označava web – portal , te aplikacije za mobilne sisteme IOS i ANDROID “Too Tasty to Waste It“ putem kojih se Korisnicima nude usluge posredovanja u prodaji proizvoda Partnera.

„Partner“ označava maloprodajne objekte široke potrošnje, restorane, ugostiteljske objekte, pekare ili drugog partnera (pravno lice ili preduzetnik) koji je sklopio Ugovor o posredovanju u prodaji robe sa “Too Tasty to Waste It“ i nudi svoje proizvode, putem naše platorme.

„Korisnik“ označava fizička lica koja koriste usluge Platforme radi kupovine robe Partnera i koja daju nalog za izvršenje platne transakcije u cilju kupovine te robe preko Platforme.

“Proizvodi“ označavaju gotovu hranu, namirnice, robu široke potrošnje i druge proizvode, koje Partner čini dostupnim putem „Too Tasty to Waste It” platforme.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda naznačenih na Porudžbini.

„Platna transakcija“ je transakcija plaćanja roba ili usluga nastala korišćenjem platne kartice od strane Korisnika.

„Primaoci plaćanja“ su krajnji korisnici novčanih sredstava i to Partner po osnovu prodaje robe preko Platforme; Platforma po osnovu provizije za posredovanje u trgovini na Platformi.

3. USLOVI KORIŠĆENJA PLATFORME:

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

Potrošač može pristupiti korišćenju Platforme kao registrovani korisnik (prethodnom registracijom korisničkog naloga,  ili putem povezivanja svog Google ili Facebook naloga) ili kao neregistrovani korisnik, pri čemu je dužan da unese svoje tačne podatke neophodne za korišćenje usluga Platforme, prateći uputstva za registraciju ili kreiranja naloga za kupovinu. Podaci korisnika su privatni i zaštićeni, za više informacija o načinu zaštite i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da se upoznate sa  Politikom zaštite privatnosti, te zaštite podataka o ličnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova Korisnik je saglasan da mu se u momentu registracije njegove platne kartice kao podrazumevanog sredstva plaćanja izvrši zaduženje iste za iznos od 5 dinara radi provere funkcionisanja sistema plaćanja, te se odmah nakon uspešne realizacije ista transakacija stornira i iznos od 5 dinara vraća na račun korisnika.

Korisnici mogu imati samo jedan korisnički nalog, i shodno zakonskim propisima odgovorni su za svaku upotrebu i bilo koji vid korišćenja pod svojim korisničkim nalogom Korisnika.

5. INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima putem „Too Tasty to Waste It” Platforme, uključujui informacije o vrsti, sadržaju, rokovima trajanja, količini, vremenu preuzimanja i cenama proizvoda. Za bilo koje dodatne informacije o proizvodu možete se obratiti Partneru putem platforme, koji će na zahtev korisnika pružiti dodatne informacije u vezi proizvoda. Kupovina proizvoda može biti podložna dodatnim uslovima poslovanja Partnera koji su u tom slučaju navedeni u platformi.

Partner u potpunosti odgovara za dozvoljenost trgovine proizvodima koje nudi i stavlja u promet putem Platforme, u skladu sa ograničenjima predviđenim važećim propisima Republike Srbije.

Opis proizvoda nalazi se pored slike proizvoda i podataka o Partneru koji isti proizvod nudi Korisnicima putem Platforme. Partner snosi punu materijalnu i pravnu odgovornost za sva svojstva odnosno sve karakteristike proizvoda, njegov kvalitet i kvantitet,  i dužan je da na pravilan i potpun način upozna korisnika sa svim bitnim informacijama o proizvodu, te pored opisa i slike proizvoda istakne cenu, bez skrivenih troškova, sa uračunatim PDV-om u dinarskoj valuti. Korisnik ima pravo na reklamaciju ukoliko proizvod nije saobrazan opisu istog istaknutog na Platformi.

Partner takođe može nametnuti određena ograničenja za Vašu porudžbinu, poput ograničenja količine, obima porudžbine, ili ograničenja vremena preuzimanja proizvoda obzirom na rok trajanja ili bilo koje druge karakteristike ponuđenih proizvoda, organizaciju i radno vreme Partnera ili druge uslove. Stoga je Korisnik u obavezi da poručene proizvode preuzme u vremenskom periodu naznačenom od strane Partnera u Platformi. Korisnik prihvata da niti Partner niti Platforma ne garantuju niti mogu odgovarati za dostupnost proizvoda, odgovarajući kvalitet i bilo koje druge karakteristike proizvoda u slučaju preuzimanja mimo vremena preuzimanja označenog od strane Partnera. Usled navedenog isključivo Korisnik snosi materijalnu odgovornost zbog nepreuzimanja ili neblagovremenog preuzimanja proizvoda, shodno naznačenom vremenu preuzimanja na koje je pristao prilikom poručivanja putem Platforme.

Partner je odgovoran da Vas putem Platforme obavesti o bilo kakvim ograničenjima koja se odnose na dostupnost bilo kog proizvoda. Korisnik prihvata da e, u slučaju da neki od poručenih proizvod privremeno nije dostupan, Partner ispuniti porudžbinu bez uključivanja nedostajućeg proizvoda u konačnu cenu.

Za proizvode kod kojih tačna prodajna cena zavisi od težine proizvoda, na Platformi će pored opisa proizvoda biće prikazana cena po težini i procena cene i težine proizvoda koju istakne Partner, od koje stvarna težina i cena proizvoda ne sme odstupati više od 5%. Konačna cena proizvoda zasnovana na stvarnoj težini biće određena i naplaćena tek prilikom pripreme proizvoda za preuzimanje ili prilikom preuzimanja proizvoda u slučaju plaćanja gotovinom. Kako bi se omogućila naplata proizvoda putem platne kartice, u ovom slučaju će Platforma privremeno zadržati autorizaciju na Vašoj platnoj kartici a radi naplate prodajne cene i naknada za korišćenje i drugih naknada Platforme nakon pripreme proizvoda za preuzimanje, na šta Korisnik pristaje kreiranjem porudžbine u okviru platforme.

Platforma može od Korisnika potraživati naknadu za korišćenje Platforme ili naknadu za druge pružene usluge ili troškove (u daljem tekstu: naknade Platforme), koje naknade nisu uračunate u cenu proizvoda, već se dodatno naplaćuju od korisnika Platforme.

Korisnik se kreiranjem porudžbine, pored cene proizvoda određene od strane Partnera, obavezuje da plati i naknadu za korišćenje Platforme ili naknadu za druge pružene usluge i troškove ukoliko su iste posebno navedene prilikom poručivanja,

Pre poručivanja proizvoda Platforma je dužna da korisnika obavesti o tačnoj visini naknade za korišćenje Platforme, naknade za druge pružene usluge ili troškove, te iste iznose naknade iskaže u specifikaciji porudžbine, kao i na računu koji se dostavlja Korisniku.

Partneri su isključivo odgovorni za pružanje Korisniku tačnih i potpunih informacija o Proizvodima i obezbeđivanje da iste budu činjenično tačne i ažurne, kao i za informacije pružene u neposrednoj komunikaciji sa Korisnicima. Platforma ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj, dostupnost ili tačnost informacija u vezi sa Proizvodima.

Ako je Korisnik u nedoumici oko upozorenja na alergiju, sadržaja jela ili bilo koje druge informacije o proizvodima, dužan da je pre kreiranja porudžbine kontaktira Partnera i proveri sve relevantne informacije pre naručivanja.

Partner pruža informacije o alergenima i druge potrebne informacije specifične za ponuđene proizvode te je odgovoran za pružanje svih informacija o proizvodima te pravilnom označavanju i isticanju prodajne cene u skladu sa važećim propisima EU i Republike Srbije.

Kupovina određenih proizvoda na Platformi podleže ograničenju ili zabrani poručivanja za maloletne korisnike. Platforma ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju poručivanja ovih proizvoda od strane maloletnih korisnika.

Partner čije proizvode je Korisnik poručio će nakon pakovanja i pripreme naručenih proizvoda, putem Platforme obavestiti Korisnika da su isti proizvodi spremni za preuzimanje. Platforma „Too Tasty to Waste It” nije odgovorna prema Korisniku za bilo koji aspekt izvršenja Ugovora o kupoprodaji od strane Partnera.

6. PORUČIVANJE PROIZVODA

Korisnik vrši odabir proizvoda u okviru ponude Partnera Platforme, u zavisnosti od karakteristika proizvoda i opcija koje nudi Partner.

Prilikom odabira proizvoda iz ponude Partnera koje Korisnik želi da kupi, Korisnik putem platforme kreira obavezujuću porudžbinu za kupovinu Partnerovih proizvoda, uz oznaku opcije da je izričito saglasan sa primenom ovih Uslova, sa jasno naznačenom specifikacijom vrste, količine, pojedinačne cene, naknade za korišćenje platforme (ukoliko se ista naplaćuje) i ukupne cene, koju porudžbinu platforma „Too Tasty to Waste It” dalje prosleđuje Partneru na odobrenje.

Nakon kreiranja porudžbine u skladu sa specifikacijom i odabira načina plaćanja, Korisnik dobija potvrdu na svoju e-mail adresu da je porudžbina obrađena i da se dalje procesuira, što još uvek ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe između Korisnika i Partnera. Kada se potvrdi da je roba koju je potrošač naručio dostupna za preuzimanje u poslovnoj jedinici Partnera, Korisnik će dobiti novu e-mail poruku sa potvrdom porudžbine shodno specifikaciji Korisnika, u kom momentu se smatra da su Korisnik i Partner zaključili pravno obavezujući Ugovor o kupoprodaji. Navedena potvrda sadrži broj porudžbine, podatke o Korisniku ( ime i prezime Korisnika, email Korisnika) podatke o porudžbini (specifikaciju vrste, količine, pojedinačne cene poručenih proizvoda sa iskazanim porezom i ukupne cene celokupne porudžbine sa iskazanim naknadama Platforme i obračunatim porezom) podatke o partneru ( naziv, PIB i adresa Partnera za preuzimanje proizvoda), jasnu i nedvosmislenu informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice Korisnika (uspešno – račun platne kartice zadužen ili neuspešno – račun platne kartice nije zadužen), podatke o transakciji ( datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke i to AuthCode, Order ID, Response, ProcReturnCode, mdStatus)

Izuzetno, Platforma će na isti način obavestiti Korisnika o eventualnoj nedostupnosti proizvoda. Može se desiti da određeni proizvod nije na stanju, o čemu će Potrošač biti obavešten. Platforma ne snosi odgovornost za eventualnu nedostupnost proizvoda iz ponude Partnera.

Fiskalni račun za kupljene proizvode će biti dostavljen Korisniku od strane Partnera prilikom preuzimanja porudžbine.

7. NAČIN PLAĆANJA

Proizvode koje naruči Korisnik plaća platnom karticom na samoj Platformi (DinaCard, Visa, MasterCard, Maestro, American Express) – potrebno je da na označenoj sigurnoj formi stranice Korisnik unese podatke sa platne kartice. Ukoliko je transakcija izvršena, Korisnik će biti obavešten da je rezervacija sredstava u iznosu kreirane porudžbine uspešno obavljena. Prihvatanjem ovih Uslova Korisnik je saglasan da mu se u momentu inicijalnog poručivanja rezervišu sredstva u iznosu kreirane porudžbine, kao i da se njegova platna kartica zaduži za iznos sa računa za realizovanu kupovinu. Za Korisnike koji su registrovani korisnici, postoji mogućnost da sačuvaju upotrebljenu platnu karticu na svom korisničkom nalogu. U trenutku kada Partner unese podatak na Platformi da je korisnik preuzeo proizvode, rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice, odnosno tada se izvršava kartična transakcija zaduženja računa kartice Korisnika. Podaci o platnoj kartici čuvaju se na sigurnoj zaštićenoj stranici u kriptovanoj formi i nisu dostupni drugim stranama u procesu plaćanja. Podaci o platnoj kartici ni jednog trenutka nisu dostupni Platformi, uključujući i situaciju kada registrovani korisnik sačuva upotrebljenu platnu karticu na svom korisničkom nalogu. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI Sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Platforma zadržava pravo da proverava transakcije u ime Partnera u vezi sa Korisnikovom kreditnom karticom ili plaćanjem gotovinom, u kom slučaju je Korisnik saglasan da na zahtev Platforme dostavi kopiju lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta ili bilo koji drugi dokument porudžbinama izvršenim preko Platforme.

Naplatu prodajne cene i naknada Platforme putem platnih kartica, ista poverava trećem licu – Instituciji elektronskog novca PaySpot doo Novi Sad (u daljem tekstu: Institucija) ovlašćenoj za pružanje platnih usluga u Republici Srbiji.

Niti Platforma niti Institucija ne odgovaraju za poreske kao i druge zakonske obaveze koje eventualno proizilaze iz ovlašćenog ili neovlašćenog korišćenja Platforme od strane Korisnika.

Prilikom kreiranja porudžbine na Platformi  Korisnik prihvata uslove korišćenja pružalaca platnih usluga i to:

Banca Intesa ad Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu – Novi Beograd, ul. Milentija Popovića 7b, MB: 07759231, PIB: 100001159

Institucija elektronskog novca PAYSPOT DOO NOVI SAD sa sedištem u Novom Sadu, ul. Branimira Ćosića 2/II/201B, MB: 21157074, PIB: 109296534, e-mail: [email protected], web stranica: www.payspot.co.rs   (u daljem tekstu: Institucija)

7.1 Predugovorno informisanje

Kod svakog plaćanja putem Platforme Korisnik sa Institucijom elektronskog novca zaključuje ugovor o jednokratnoj platnoj transakcji, radi prihvata i prenosa novčanih sredstava primaocima plaćanja.

Predugovorne informacije o jednokratnoj platnoj transakciji na Platformi sadrže informacije o Ugovoru o jednokratnim platnim transakcijama prilikom plaćanja na Platformi, informacije o izvršenju jednokratnih platnih transakcija, informacije i podatke o naknadama i terminskom planu za izvršenje jednokratnih platnih transakcija, informacije o načinu i sredstvima komunikacije između Korisnika i Institucije.

Informacije o Ugovoru o jednokratnoj platnoj transakciji – Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji je ugovor na daljinu za izvršenje jednokratne platne transakcije kojim se uređuje izvršenje jedne određene platne transakcije. Zaključuje se između Institucije i Korisnika na Platformi, kao sredstvu komunikacije na daljinu aktiviranjem od strane korisnika određenih opcija u sadržaju prikazanom na Platformi i davanjem saglasnosti za izvršavanje jednokratne platne transakcije uspešnim iniciranjem kartične transakcije. Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji čine Opšti uslovi za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja Institucije) i Terminski plan Institucije koji su dostupni na https://www.payspot.rs, ovi Uslovi korišćenja i autorizovan nalog potrošača za izvršenje jednokratne platne transakcije. Izdavanjem naloga za izvršenje jednokratne platne transakcije odnosno iniciranjem plaćanja platnom karticom, smatra se da se Korisnik upoznao i da prihvata ove Uslove Platforme i predugovorne informacije i uslove izvršavanja jednokratnih platnih transakcija Institucije koji su dostupni Korisniku na Platformi pre izvršenja transakcije plaćanja i sa kojima se Korisnik saglasio. Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji se smatra zaključenim činom davanja saglasnosti od strane Korisnika za izvršenje jednokratne platne transakcije na Platformi, čime će Institucija izvršiti platne transakcije prema Partneru/ima kao primaocima plaćanja.

Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji zaključuje se na srpskom jeziku. Korisnik ima pravo da mu se tokom trajanja ugovornog odnosa, na njegov zahtev, dostavi kopija naloga o jednokratnoj platnoj transakciji na papiru.

7.2 Autorizacija i izvršavanje jednokratne platne transakcije

Jednokratna platna transakcija određuje se platnim nalogom. Institucija prima platne naloge neposredno od strane Internet platforme, koja ih dostavlja u ime i za račun Korisnika koji inicira izvršenje jednokratne platne transakcije:

Smatra se da je platna transakcija autorizovana kada je korisnik dao saglasnost za njeno izvršenje. Autorizacijom naloga korisnik daje saglasnost za izvršenje platne transakcije u skladu sa uslovima koji su mu prezentovani neposredno pre davanja saglasnosti, kao i Opštim uslovima poslovanja Institucije https://payspot.co.rs, čime je Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji između Institucije i potrošača zaključen.

Institucija će izvršiti platni nalog kojim se traži izvršenje platne transakcije:

8. IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena dinarima (RSD). U slučaju informativnog prikaza cena u drugim valutama, isti će biti prikazan obračunat po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste nadležne platne institucije o čemu Platforma nema saznanja u momentu vršenja platne transakcije. Usled navedenog može doći do razlike između naplaćenog iznosa prodajne cene i provizije u odnosu na onu navedenu na Platformi.

9. PREUZIMANJE PROIZVODA

Niti Platforma niti Partner ne vrše isporuku proizvoda. Korisnik je dužan da samostalno preuzme proizvod u rokovima istaknutim prilikom kreiranja porudžbine, kao i da zatim označi da je uspešno preuzeo proizvod na Platformi  i prikaže Partneru da je izvršio označavanje. Platforma može kontaktirati korisnika u slučaju kašnjenja, te mu omogućiti blagovremen rok za naknadno preuzimanja proizvoda a obzirom na svojstva proizvoda, ili iz istih razloga bez prethodnog obaveštavanja korisnika otkazati porudžbinu bez prava na povrat prodajne cene i naplaćenih naknada Platforme, te uz onemoguavanje korisničkog naloga Korisnika za dalje porudžbine.

Ostavljanjem podataka o svojoj adresi elektronske pošte ( e-mail adresa) Korisnik je saglasan da mu se putem iste dostavi specifikacija porudžbine, fiskalni račun, te eventualno druga dokumenta koja se odnose na ugovor o prodaji. Fiskalni račun će Korisniku biti predat od strane Partnera prilikom preuzimanja poručenih proizvoda, sa čim je Korisnik upoznat i saglasan.

10. ODUSTANAK O KUPOVINE I USLOVI POVRATA PROIZVODA

Jednom poslata Porudžbina proizvoda putem Platforme „Too Tasty to Waste It” se više ne može povući ili otkazati, usled čega je neophodno da Korisnik pre slanja porudžbine pažljivo pregleda svoj izbor poručenih proizvoda kod Partnera, što ne isključuje zakonsko pravo na otkazivanje porudžbine u roku od 14 dana od dana prijema takvih proizvoda.

Određeni proizvodi usled svojih svojstava mogu biti izuzeti iz prava potrošača na odustanak i povraćaj proizvoda a shodno važećim propisima, što uključuje sledee:

U slučaju povrata proizvoda partneru platforme, korisnik je dužan da iste vrati najkasnije u roku od 14 dana od dana otkazivanja Porudžbine. Proizvod koji Korisnik vraća mora biti upakovan u originalnu ili identičnu ambalažu, u neiskorišćenom stanju i u stanju koje omogućava da bude ponovo prodat, te ne sme biti na bilo koji izmenjen ili promenjen. Izmene u pogledu kvaliteta, kvantiteta ili pakovanja robe od strane Korisnika isključuju pravo na pun povrat novca.

Povraaj Proizvoda čija je Porudžbina otkazana vrši se isključivo na prodajnom mestu Partnera sa kog je isti proizvod i preuzet od strane korisnika. Zahtev za povraćaj proizvoda podnosi se odgovarajućoj službi za Korisnike kod Partnera. Prodajno mesto možete utvrditi iz potvrde koju ste dobili od strane Platforme ili neposredno od Partnera. Eventualne troškove nastale povraćajem proizvoda snosi Korisnik. Povraćaj novca Korisniku biće izvršen u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustanku, pod uslovom da je Partner vratio proizvod ili dostavio dokaz o povraćaju.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Platforma je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U ovom slučaju, Korisnik je dužan da Platformi otkrije lični podatak – broj računa, kako bi se izvršio povraćaj novca. O obradi ličnih podataka molim Vas posetite našu Politiku zaštite privatnosti i podataka o ličnosti koja je dostupna na Platformi.

11. ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST PROIZVODA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Partner koji je izvršio prodaju proizvoda Korisniku snosi isključivu odgovornost za saobraznost proizvoda u periodu od dve godine od dana isporuke. Platforma kao posrednik u prodaji ne snosi odgovornosti po osnovu koje Partner odgovara za nesaobraznost isporučenih proizvoda korisniku shodno važećim zakonskim odredbama.

Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, Korisnik koji je obavestio Partnera o nesaobraznosti, može neposredno ili putem Platforme, zahtevati da Partner otkloni nesaobraznost, i to bez dodatne naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu tih proizvoda.

Korisnik ima pravo izbora da nesaobraznost proizvoda Partner otkloni opravkom ili zamenom ukoliko je to moguće ili da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora shodno važećim zakonskim uslovima.

Partner je dužan da pripremi Porudžbinu za preuzimanje u skladu zahtevom Korisnika i to na način i u roku koji je samostalno opredelio i koji je ponuđen putem Platforme. Partner snosi ugovornu i zakonsku odgovornost za bilo kakve nedostatke u pogledu opisa proizvoda, kvaliteta, kvantiteta, rokova preuzimanja te drugih bitnih aspekata ugovora o prodaji, sa čim se Korisnik smatra upoznatim prihvatanjem ovih Uslova i odriče odgovornosti Platforme u odnosu na navedeno, osim u odnosu na odgovornost koje se prema važeim propisima ne može isključiti ili ograničiti.

12. REKLAMACIJE KORISNIKA

Na proizvode kupljene putem Platforme Korisnik ima pravo izjavljivanja reklamacije iz svih razloga shodno važećim zakonskim propisima i to na e-mejl adresu: [email protected], putem kontakt forme u okviru Platforme ili neposredno Partneru od kog je kupio proizvode koji su predmet reklamacije.

Reklamacije u vezi sa izvršenjem platne transakcije:

Za sve primedbe i reklamacije po pitanju izvršenja platne transakcije korisnik se obraća Platformi koja je zadužena za dalju komunikaciju sa ostalim učesnicima u cilju rešavanja reklamacije. Korisnik se pored Platforme može obratiti i svojoj poslovnoj banci tj. banci izdavaocu platne kartice. Na zahtev banke izdavaoca banka prihvatilac platnih kartica dalje postupa po reklamaciji u skladu sa pravilima kartičarskih organizacija. Institucija elektronskog novca je dužna da u ugovorenim rokovima dostavi tražene podatke o platnoj transakciji na koju je reklamacija uložena.

Pod reklamacijom na izvršenje platne transakcije se podrazumeva sledeće:

Korisnik može da izjavi reklamaciju, elektronskim putem na Platformi, na način definisan ovim Uslovima.

Nalog za izvršenje jednokratne platne transakcije se ne može opozvati, kada su novčana sredstava preneta na račun Partnera, već se tada pokreće postupak povraćaja novčanih sredstava. Povraćaj novčanih sredstava se vrši u skladu sa ovim Uslovima i Opštim uslovima poslovanja Institucije.

Korisnik i Partner (pravno lice i preduzetnik) ima pravo na pismeni prigovor prema Instituciji u roku od 3 (tri) godine od dana kad je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, ako smatra da se Institucija ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja. Uputstvo za podnošenje prigovora na platnu transakciju iniciranu upotrebom platne kartice, dostupno je na web sajtu Institucije www.payspot.rs.

Povraćaj novca vrši se istim sredstvom plaćanja koje je koristio Korisnik prilikom kupovine na Platformi.

Korisnik je dužan da dostavi dokaze o kupovini proizvoda (račun, specifikacija porudžbine, potvrda o izvršenom plaćanju) i fotografiju reklamiranog proizvoda.

Platforma e-mail porukom upućenom Korisniku potvrđuje prijem reklamacije odnosno saopštava na koji način je ista zavedena kod Platforme i dostavlja reklamaciju Partneru na kog se reklamacija odnosi.

Partner je dužan da se prilkom odlučivanja o izjavljenoj reklamaciji Korisnika, vlada u skladu sa važećim zakonskim odredbama, posebno u pogledu rokova, i način odlučivanja po reklamaciji i zaštite prava Korisnika.

Nakon donošenja odluke o izjavljenoj reklamaciji korisnika, Platforma u zakonskom roku obaveštava Korisnika o ishodu reklamacije.

Svi prigovori koji se odnose na pravne ili materijalne nedostatke ili nesaobraznost prodate robe i/ili usluge na internet prodajnom mestu odnosno Platformi, neće se smatrati reklamacijom u smislu Zakona o platnim uslugama i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i rešavaće se u direktnom odnosu između primaoca plaćanja i platioca (trgovca i potrošača) u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju promet robe i usluga.

13. ZAŠTITA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Platforma „Too Tasty to Waste It“  ima isključiva autorska prava na aplikacijama kreiranim za Ios i Android operativne sisteme, te web portal tootastytowasteit.com, kao i na svim pojedinim elementima istih, kao što su ali ne ograničavajući se na: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Zabranjena je upotreba, izmena, reprodukcija, javno objavljivanje, izvrođenje i distribucija kako u javne ili komercijalne svrhe,  bilo koji sadržaja, delova i elemenata Platforme sa navedenih aplikacija i web portala, bez izričite prethodne pisane saglasnosti za korišćenje autorskih prava Platforme pod pretnjom zakonskih posledica.

Platforma može sadrži i elemente na kojima se nalaze autorska ili srodna prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Platforma ne snosi odgovornost za  navedeni sadržaj, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi.

Korisnici prihvatanjem ovih opštih uslova korišćenja se saglašavaju i ovlašćuju Platformu, da komentare, recenzije, fotografiju i ocene Proizvoda od strane korisnika, može koristiti u marketinške svrhe.

14. ZABRANA ZLOUPOTREBE PLATFORME

Korisnici su dužni da se prilikom korišćenja Platforme uzdržavaju od svakog ponašanja koje može predstavljati zloupotrebu ili nedozvoljenu radnju ako je ista u suprotnosti sa pozitivnim propisima, savešću i dobrim poslovnim običajima Republike Srbije.

Korisnicima Platforme zabranjeno je sledeće ponašanje koje, pored prava Platforme da Korisniku privremeno ili trajno onemogući korišćenje Platforme, povlači otkazivanje kreirane porudžbine, te materijalnopravnu i kaznenu odgovornost ukoliko je ista predviđena važećim propisima, kao i u sledećim slučajevima:

15. PORUKE IZ OBLASTI OGLAŠAVANJA I RECENZIJE KORISNIKA

Korisnici koji žele da primaju posebna komercijalna obaveštenja i poruke sa posebnim aktuelnim ponudama Platforme, to mogu učiniti prijavom prilikom registracije ili naknadno u okviru svog korisničkog naloga.

Korisnik u svakom trenutku može da opozove pristanak za prijem komercijalnih poruka.

Recenzije sadržane na Platformi su prikazane samo u informativne svrhe i ne predstavljaju savete Platforme već iste odražavaju isključive stavove i mišljenja Korisnika. U skladu sa tim, Platforma ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj recenzija Korisnika uključujući greške, neistine te uvredljiv sadržaj istih, i može iste ukloniti na zahtev Korisnika ili po sopstvenoj reviziji.

Platforma ima pravo da skladišti recenzije.

Korisnik neće dobiti naknadu ili beneficije od unošenja recenzija putem Platforme.

Može doći do kašnjenja između podnošenja recenzije i objavljivanja iste.

16. REŠAVANJE SPOROVA

Ugovorne strane saglasne su da se odredbe Opštih uslova i predugovornih informacija tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, Korisnik je izričito saglasan da stvarno nadležan sud u Novom Sadu postupa u predmetnom sporu uz primenu prava Republike Srbije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, eventualni spor se može rešavati u postupku vansudskog rešavanja spora, na način i pod uslovima definisan istim Zakonom.

17. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O prikupljanju, obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti koja je dostupna na Platformi.

18. VAŽENJE I IZMENE OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi su doneti i stupaju na snagu dana 01.06.2023. godine.

„Too Tasty to Waste It“ zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova korišćenja u skladu sa svojom poslovnom politikom te usklađivanjem sa izmenama zakonskih odredbi iz relevantnih oblasti.   

Utvrđivanje nepunovažnosti bilo koje pojedinačne odredbe ovih Opštih uslova korišćenja, ne utiče na punovažnost ostalih odredbi.